Doneer nu!
Word onze vriend

Ons doel

Het doel van Stichting 4 Smiling Faces is verbetering van de leefwereld van kinderen in kindertehuizen in Nepal met concrete, kleinschalige projecten waarbij de kinderen centraal staan. Daarnaast ondersteunen wij tieners wanneer zij met 18 jaar de tehuizen moeten verlaten, geen vangnet hebben om op terug te vallen en er helemaal alleen voor staan. Wij bieden hen met studiebeurzen en een veilig thuis een kansrijke toekomst, zodat ze hun eigen keuzes kunnen maken en hun leven zelf vorm kunnen geven. Ook geven wij noodhulp in tijden van (natuur)rampen en crisis.

De kinderen hebben het moeilijk door armoede, ziekte, handicap, verwaarlozing en leven in tegenwind. Bij ontwikkelingslanden gaat het om landen waar de overheidssteun voor kindertehuizen nihil is en de kansen voor particuliere fondsenwerving gering zijn. Ons focusland is Nepal.

De stichting financiert maatregelen die deze tehuizen schonere, gezondere en/of (sociaal) veiliger plekken maken om in op te groeien en geeft studiebeurzen aan tehuisverlaters die er helemaal alleen voor staan. 4 Smiling Faces doet dit in de overtuiging dat alle kinderen het verdienen om op te groeien in gezonde en positieve omstandigheden. 

Wij maken geen enkel onderscheid op basis van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, huidskleur, geslacht, nationaliteit, gender, (seksuele) geaardheid, handicap, gezondheidstoestand of burgerlijke staat. Alleen op die manier kunnen kinderen uitgroeien tot zelfstandige en positieve volwassenen die op wat voor manier dan ook een constructieve bijdrage kunnen leveren aan hun omgeving. 

De projecten worden altijd zorgvuldig en in nauw overleg met de tehuizen in kwestie uitgekozen. Dat gebeurt op basis van gelijkwaardigheid en met respect voor ieders inbreng. Waar wenselijk en mogelijk, werken we samen met andere, gelijkgestemde personen en organisaties.

Onze focus

Voor alle kinderen waar wij op focussen, geldt dat hun leven zonder enige twijfel nog een heel stuk moeilijker, dramatischer, ongezonder en vooral onveiliger zou zijn geweest als zij niet het geluk hadden gekend om in een kindertehuis terecht te komen. Want ondanks alle beperkingen van het tehuisleven, wordt er daar in ieder geval naar eer en geweten voor de kinderen gezorgd. Dat is meer dan veel andere kinderen in Nepal kunnen zeggen: veel kinderen wonen op straat of worden thuis verwaarloosd.

Onze droom

Onze droom is dat alle kinderen uit onze tehuizen opgroeien met passende zorg en alle materialen en voorzieningen die daarvoor nodig zijn.

Onze droom is dat alle kinderen uit onze tehuizen na hun middelbare school verder kunnen leren en/of studeren als zij dat willen. Daarbij gaat het ons specifiek om kinderen die de tehuizen moeten verlaten omdat ze 18 jaar zijn en/of hun eindexamen hebben gehaald en geen enkel vangnet hebben waarop zij terug kunnen vallen voor (financiële) hulp bij hun vervolgopleiding.

Onze droom is dat alle kinderen uit onze tehuizen er in tijden van (natuur)rampen en crisis niet alleen voor staan en snel krijgen wat ze nodig hebben.

4 Smiling Faces is er van overtuigd, dat alleen met een vervolgopleiding de cirkel van armoede definitief kan worden doorbroken. Want dan kunnen de kinderen hun eigen toekomst bepalen, hun eigen keuzes maken en een zelfstandig en onafhankelijk leven opbouwen. Dat gunnen wij hen van harte.