Doneer nu!
Word onze vriend

WBTR

Op 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) van kracht geworden. De wet is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. Doel is het tegengaan i.c. voorkomen van wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten die verenigingen en stichtingen kunnen schaden.  

Met deze verklaring geeft 4 Smiling Faces inzicht in hoe wij omgaan met de eisen van de WBTR.

Goed bestuur en Aansprakelijkheid

Meervoudig stemrecht 

In onze statuten is vastgelegd dat alle bestuursleden altijd 1 stem hebben. 

Tegenstrijdig belang

Wij hebben een ontstentenis- en beletregeling in onze Verklaring WBTR opgenomen.

Toezicht 

Wijziging statuten 

4 Smiling Faces inventariseert de statuten jaarlijks om te bezien of wijziging nodig is.