WBTR VERKLARING

(WBTR = Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen)

Goed bestuur en Aansprakelijkheid

We behouden ons bestuursmodel.

Ons adagium is ‘zeggen wat je doet en doen wat je zegt’. We zijn zo transparant als mogelijk.

We hebben onbezoldigde bestuursleden.
We hebben geen werknemers.
We hebben geen roerende of onroerende goederen.
We hebben geen winstoogmerk.

Onze bestuurders zijn in staat tot een behoorlijke taakvervulling: toezicht, controle, ondersteuning en representatie.  We werken en beslissen zoveel mogelijk in goed overleg en alle gezamenlijkheid.

Binnen 4 Smiling Faces spelen geen tegenstrijdige belangen. Onze enige en gezamenlijke belang is het helpen en ondersteunen van de kinderen (en de tehuizen waar zij wonen) in Nepal.

Onze doelstelling is voor alle betrokkenen volstrekt helder en ook de manier waarop wij die willen verwezenlijken. Daarover zijn we ook via onze website volstrekt transparant: zie de sectie ‘wij doen’.

Binnen 4 Smiling Faces zijn de taken en verantwoordelijkheden van de diverse betrokkenen helder en in goed overleg verdeeld.

4 Smiling Faces doet er alles aan om (langlopende) risico’s te voorkomen door geen langlopende verplichtingen aan te gaan en geen uitkeringen te doen als daarvoor geen geld is.

De regeling voor beeindiging van de bestuursfunctie is vastgelegd in artikel 4 van de statuten.

Meervoudig stemrecht

In onze statuten is vastgelegd dat alle bestuursleden altijd 1 stem hebben.

Tegenstrijdig belang

Wij hebben een ontstentenis- en beletregeling in onze Verklaring WBTR opgenomen.

Toezicht

4 Smiling Faces heeft een 3-hoofdig bestuur en een gevolmachtigde founder. Er zijn geen onderliggende commissies of andere (toezichthoudende) organen.

Het bestuur is verantwoordelijk voor alle normale bestuurstaken.

Wijziging statuten

4 Smiling Faces inventariseert de statuten jaarlijks om te bezien of wijziging nodig is.

Schuiven naar boven
Copied!
Copied!