Doneer nu!
Koop ons boek

4 Smiling Faces

Stichting 4 Smiling Faces verbetert de leefwereld van kinderen in kindertehuizen in Nepal met concrete, kleinschalige projecten waarbij zij centraal staan. Daarnaast ondersteunen wij de kinderen ook als ze met 18 jaar die tehuizen moeten verlaten zonder dat ze een vangnet hebben om op terug te vallen en er helemaal alleen voor staan. Wij bieden hen een kansrijke toekomst, zodat ze hun eigen keuzes maken en hun leven zelf vormgeven.
Archief -

Bijzonder

Iedereen die Nepal wel eens heeft bezocht kan bevestigen dat het een bijzondere bestemming is. Niet in de laatste plaats omdat tien van ’s werelds hoogste bergen binnen de landsgrenzen liggen. De omschrijving ‘het dak van de wereld’ is dan ook geheel verdiend. 

Maar er zijn veel meer facetten die Nepal in mijn ogen heel bijzonder maken. Daarom presenteer ik hier een willekeurige, niet wetenschappelijk onderbouwde lijst met wetenswaardigheden over Nepal. Zaken die leuk en/of handig zijn om te weten en die helpen om te begrijpen hoe het land werkt en waarom het er gaat zoals het gaat.

 • Nepal is nooit bezet geweest door welke buitenlandse macht dan ook en viert daarom nooit onafhankelijkheidsdag.
 • Nepal is het oudste land in zuid Azië.
 • Elkaar groeten in Nepal doe je zo: plaats je handpalmen tegen elkaar ter hoogte van je borst, maak een lichte buiging met het hoofd en zeg ‘Namaste’. Dat betekent ‘Ik groet het goddelijke in jou’…
 • Ondanks dat Nepal en India veel lengtegraden delen is er toch een kwartier tijdsverschil tussen beiden. Vanuit Nederland bezien is het in India drie/vier uur later en in Nepal drie/vier uur en driekwartier. Nepal wil namelijk niet over één kam worden geschoren met het grote buurland.
 • Momo’s vormen een populair en betaalbaar fast food in Nepal. Het zijn heerlijke dumplings van bloem en water, met verschillende vullingen, al dan niet vegetarisch, en een dipsaus. 
 • Nepal was tot 2001 een Hindoe koninkrijk en na de moord op de totale koninklijke familie is het de Federale Democratische Republiek Nepal en zijn er vrije verkiezingen.
 • 90% van de Nepalese bevolking is Hindoe.
 • Kathmandu heette ooit Kantipur, wat ‘City of glory’ betekent.
 • Nepal heeft de hoogste concentratie van Wereld Erfgoederen binnen de landsgrenzen. In de Kathmandu valley alleen zijn er al 7 Culturele Wereld Erfgoederen in een straal van 15 kilometer.
 • Nepal grenst alleen aan andere landen en heeft geen centimeter zeegrens.
 • Het grondgebied van Nepal is 147.181 vierkante kilometer en daarmee is Nepal het op 92 na grootste land ter wereld. Als je kijkt naar omvang van de bevolking, staat Nepal op nummer 41.
 • Bij de volkstelling van 2010 had Nepal 29.331.000 inwoners.
 • Het nationale dier van Nepal is de koe; bovendien heilig voor Hindoes. Een koe doden voor consumptie is in Nepal strafbaar.
 • Veel mensen in Nepal hebben een mobiele telefoon of doen alsof. Er zit namelijk lang niet altijd een simkaart in.
 • Little Princes geschreven door Conor Grennan gaat over kinderhandel in Nepal en heeft geleid tot de oprichting van de charitatieve instelling Next Generation Nepal. Deze instelling herenigt kinderen met hun families en ondersteunt agrarische gemeenschappen. Een boek dat je gelezen moet hebben en waarvan een deel van de opbrengst direct wordt besteed aan de bestrijding van kinderhandel.
 • Kathmandu ligt als het ware in een kom tussen de heuvels, waardoor de vele uitlaatgassen en dampen van houtvuren en kerosine branders (nog steeds veelgebruikt) moeilijk weg kunnen. Daardoor ontstaat smog en is deze stad bepaald geen feest voor mensen met luchtwegproblemen.
 • Nepalezen noemen Mount Everest Sagarmatha ofwel ‘godin van de hemel’.
 • Met 8848 meter is de Mount Everest de hoogste berg van Nepal en de hele wereld.
 • Acht van ’s werelds hoogste bergen zijn te vinden in Nepal: Mount Everest, Mount Kanchenjunga, Mount Lhotse, Mount Makalu, Mount Cho Oyu (shared by Nepal and Tibet), Mount DhaulagiriI, Mount Manaslu en Mount Annapurna.
 • Sherpa’s zijn een etnische groep uit het berggebied in het oosten van Nepal. Velen van hen zijn werkzaam als trackers en dragers van bergklim expedities omdat ze door hun genetische eigenschappen en opvoeding veel minder of zelfs helemaal geen last hebben van hoogteziekte zoals de meeste andere mensen.
 • De grote en aanbeden Gautam Boeddha is geboren in Lumbini, Nepal.
 • Het Dashain- en Tihar-festival zijn de belangrijkste Hindoe festivals in Nepal. Deze worden jaarlijks uitbundig gevierd.
Archive -

Special

Anyone who has ever visited Nepal can confirm that it is a special destination. Not least because ten of the world’s highest mountains lie within the country’s borders. The description ’the roof of the world’ is therefore fully deserved.  

But there are many more facets that make Nepal special in my eyes. Therefore, a random, non-scientifically substantiated list of things worth knowing about Nepal. Things that are useful and/or fun and help to understand how the country works and why things go the way they go. 

 • Nepal was never occupied by any foreign power and therefore has never celebrated Independence Day.
 • Nepal is the oldest country in south Asia.
 • Greeting each other in Nepal is done like this: place the palms of your hands together at the height of your chest, make a slight bow with your head and say ‘Namaste’. That means “I salute the godliness in you ‘…
 • Although Nepal and India share many latitudes, there is still fifteen minutes time difference between them. In India, it is three/four and a half hours later than in the Netherlands and in Nepal and three/four hours and three quarters. Nepal doesn’t want to be the same as its big neighbour.
 • A popular and affordable fast food in Nepal are momo’s. Delicious dumplings of flour and water, with different fillings, whether vegetarian or not and always with dipping sauce. Yam
 • Nepal was a Hindu kingdom until 2001, and after the murder of the entire royal family has changed into the Federal Democratic Republic of Nepal and holds free elections.
 • 90% of the Nepalese people are Hindu.
 • Kathmandu was once called Kantipur, that means ‘city of glory’.
 • Nepal has the highest concentration of World Heritage sites within its borders. In the Kathmandu Valley alone, there are seven Cultural World Heritage sites in a radius of 15 kilometres.
 • Nepal is completely landlocked, doesn’t have one centimetre of sea border.
 • The territory of Nepal is 147,181 square kilometres, and thus it is number 92 on the list of largest countries in the world. Considering population size, Nepal stands at number 41.
 • At the census of 2010 Nepal had 29.331.000 inhabitants.
 • The national animal of Nepal is the cow, which is also sacred for hindu. Killing a cow for consumption is a punishable by law
 • Many people in Nepal have a mobile phone, or at least pretend to have one. In many cases, there is no sim card in there.
 • The book ‘Little Princes’ written by Conor Grennan is about child training in Nepal and has led to the establishment of NGO Next Generation Nepal, which works towards reuniting victims with their families and supports rural communities. It is a must-read of which part of the proceeds go towards charity and the fight against child trafficking.
 • Kathmandu is situated in a kind of bowl between the surrounding hills/mountains. Because of that exhaust fumes and fumes of the wood and kerosene burners (still widely used) can’t get away easily. That is why there is smog and why Kathmandu is not a good place for people with airway problems.
 • Nepalese call Mount Everest Sagarmatha or ‘goddess of the sky’.
 • With 8848 meter Everest is the highest mountain of Nepal and the world.
 • Eight of the world’s highest mountains are in Nepal: Mount Everest, Mount Kanchenjunga, Mount Lhotse, Mount Makalu, Mount Cho Oyu (shared by Nepal and Tibet), Mount DhaulagiriI, Mount Manaslu and Mount Annapurna
 • Sherpa’s are an ethnic group from the mountain regions in the east of Nepal. Many of them work as truckers, carriers, guides of mountain climbing expeditions. Because of their unique genetic make-up and background they seem to have no problem with altitude sickness like most other people.
 • The big and worshipped Gautam Buddha is born in Lumbini, Nepal.
 • The Dashain and Tihar festivals are the most important religious Hindu festivals in Nepal.
Archive -

Challenge

Birthday? An anniversary? Something else to celebrate and do you already have everything you could ever want? Then ask for donations for 4 Smiling Faces. That wil make us and especially the children we work for incredibly happy and thankfull.

Archief -

Uitdaging

Jarig? Een jubileum? Iets anders te vieren en heb je alles al? Vraag dan donaties voor 4 Smiling Faces. Daar maak je ons en vooral de kinderen waarvoor wij werken ongeloofelijk blij en dankbaar.

Archive -

Wishes

We wish for everyone that 2023 will be better and above all peaceful. Together let’s make it much more worthwhile. We could all use that.

Archief -

Wensen

We wensen voor iedereen dat 2023 beter en vooral vreedzaam zal zijn. Laten we er gezamenlijk iets veel mooiers van maken. Dat kunnen we allemaal goed gebruiken.

Archive -

Christmas

Happy, healthy and peacefull Christmas for everyone. May the light always be with all of you.

Archief -

Kerst

Gelukkige, gezonde en vreedzame Kerst voor iedereen. Moge het licht met jullie allen zijn.

Archief -

Wereldlichtjesdag

Wereldlichtjesdag: de dag om stil te staan bij hen die het leven hebben verlaten. Door corona en de oorlog in Oekraïne weten we tegenwoordig meer dan ooit hoe kwetsbaar het leven is. Stilstaan bij hen die vertrokken is dan belangrijker dan ooit. Hulp en steunen bieden aan zij die het echt nodig hebben is een mooie manier om anderen te gedenken. Onze kinderen in Nepal kunnen je steun goed gebruiken.

Archive -

World lights day

World Lights Day: the day to reflect on those who have left their lives. Because of corona and the war in Ukraine, we now know more than ever how vulnerable life is. Reflecting on those who have left is more important than ever. Help and support offering to those who really need it is a beautiful way to remember others. Our children in Nepal could really use your support.

Archive -

Thank you

The Oranjedroom is unfortunately over, but our work in Nepal continues.
You can keep supporting us….
Please use the pink donation button on the right side of the page…

Archief -

Dank

De Oranjedroom is helaas voorbij, maar ons werk gaat gewoon door. 
Je kunt ons gewoon blijven steunen.
Gebruik de roze donatiebutton rechts op de pagina…

Archive -

Holland – Argentinia

The moment is approaching. The moment when the men of Orange enter the arena against Argentina for the quarterfinals of the World Cup. So, men of Orange let the lion roar, the Dutch scream with pleasure, Argentina cry and score, score, score. With every goal of yours, we can help even more young people in Nepal with a scholarship and with that give them better future prospects. That is the only method to stop/prevent exploitation, of which many Nepalese in Qatar have fallen victim to. So please, make the cash register ring for Nepal!

Take part and register at:

#wk2022 #worldcup #fifaworldcup #football #soccer #netherlands #oranje #nothinglikeoranje #tv #footballgame #win

Archief -

Oranje – Argentinië

Het moment nadert. Het moment waarop de mannen van Oranje in het strijdperk treden tegen Argentinië voor de kwartfinale van het WK. Dus, mannen van Oranje laat de leeuw brullen, Nederlanders gillen van plezier, Argentinië huilen en scoor, scoor, scoor. Met iedere goal van jullie kunnen wij nog meer jonge mensen in Nepal aan een studiebeurs helpen en hen daarmee toekomstperspectief beiden. Dat is de enige methode om uitbuiting zoals waarvan veel Nepalezen in Qatar het slachtoffer zijn geworden te stoppen/voorkomen. Dus, laat de kassa rinkelen voor Nepal!

Doe mee en meld je aan op:

#wk2022 #worldcup #fifaworldcup #football #soccer #netherlands #oranje #nothinglikeoranje #tv #footballgame #win

Archief -

Kerstbonus

Krijg je binnenkort je dertiende maand en wil je daarmee ook iets doen voor je medemens? Geven is zoveel gaver dan ontvangen… Idee: geef ons een gift zodat we onze kinderen in Nepal en de tehuizen waar ze wonen kunnen blijven steunen. Je helpt hen daarmee echt verder op weg naar een onafhankelijke toekomst.