Donate now!
Wilco climbs

Studiebeurzen

Archive -

New beginning

In 2021 we requested special attention for Sabina in our fundraising applications. She is a promising pupil of the after-school program SHCOP. She was eager to continue studying, but her family was unable to finance that. Fortunately, we succeeded in raising sufficient funds and Sabina has now started the extended school program Plus 2 Business Management. Good luck Sabina.

Archief -

Nieuw begin

In 2021 vroegen wij in onze fondsaanvragen speciale aandacht voor Sabina, een veelbelovende pupil van de buitenschoolse opvang SHCOP. Zij kon en wilde dolgraag verder studeren maar haar familie kon dat onmogelijk financieren. Gelukkig zijn wij er in geslaagd om voldoende fondsen te werven en Sabina is inmiddels gestart met het verlengde schoolprogramma Plus 2 Business Management.

Veel succes Sabina.

Archive -

Graduates 2021

Gita
Nisha

This year, two of our scholarship recipients graduated: Gita and Nisha. Gita is now Bachelor of Business Studies and is looking for a job as an accountant. Nischa has finished the extended school program Plus2 Management and is now looking for work as a secretary. The job search is currently difficult – if not impossible – due to Covid 19. In the meantime, both do all kinds of volunteer work.
💪🏼
We are proud of you.

Update at the start of 2022: both ladies are working, earning their own income and making their own choices.

Archief -

Afgestudeerden 2021

Gita
Nisha

Dit jaar zijn twee van onze beursontvangers afgestudeerd: Gita en Nisha. Gita is nu Bachelor of Busines Studies en zoekt een baan als accountant. Nischa is klaar met het verlengde schoolprogramm Plus2 Management en zoekt nu werk als secretaresse. De zoektocht naar werk is op het ogenblik er moeilijk – zo niet onmogelijk – door Covid 19. In de tussentijd doen beiden allerhande vrijwilligerswerk.
💪🏼
Wij zijn trots op jullie.

Update begin 2022: beide dames zijn aan het werk, verdienen hun eigen geld en maken hun eigen keuzes.

Archive -

Scholarships

The 4 Smiling Faces Foundation helps young people who have to leave the children’s homes we support (DRC Nepal and NWCSS orphanage) because:

  • they reach 18 years of age and are legally adults,
  • finished high school,
  • may have a physical handicap or illness.

Our help consists of a scholarship (for school fees, uniforms, shoes, books, school materials, and tiffin) and if necessary the rent for a safe place to live. We only help those who can’t rely on family (which is the norm in Nepal) and have no safety net to support them towards an independent life.

Even though Nepal is one of the world’s poorest countries, getting a further education after your School Leaving Certificate is not cheap. Especially considering the very low wages. We think this is the only way to help these youngsters get a good start in life.

4 Smiling Faces wants to do everything in its power to give these young people a chance for a better life, prevent forced marriages; forced labor, and (sexual) slavery. These are all real dangers in Nepal.

The only way out is a good education, so the youngsters can build their own lives, make their own choices and so doing, break the circle of poverty and despair. This goes especially for kids that are ill, have a handicap, and/or any other difficulties (like poverty, abandonment, addiction, etc).

Recipients can’t apply for our help; thanks to inside connections we know exactly who needs our help. We have a system in place for monitoring their progress. Also, no money goes to either the recipients and/or their families: all money-related matters are dealt with by our very trusted volunteers with whom we have been working from the start.

Since we want to remain as anonymous as possible to the people in Nepal – to prevent all kinds of pleas we could never honor – we don’t write much about this project on the website. But, if you are in any way interested in our scholarship program, please contact us directly.

Why do we do this?

It’s very simple: if we don’t do it, nobody will …

Please help us help them!

SDG’s

With our support of the SHCOP, 4 Smiling Faces contributes to the realization of the United Nations (UN) SDGs (Sustainable Development Goals).

Archive -

Emergency Assistance

Because of its geographical location, Nepal has to deal with natural disasters such as earthquakes and floods on a regular basis. The most recent examples of large-scale natural disasters are the 2015 earthquakes. As one of the poorest countries in the world, Nepal is sensitive to international crises such as the 2020 Corona pandemic. In these times, 4 Smiling Faces is ready to help the people in Nepal. We send  emergency aid in the form of money to our valued volunteers, who use it to help the children and staff of our homes through the difficult times.

SDG’s

With our emergency assistance, 4 Smiling Faces contributes to the realization of the United Nations (UN) SDGs (Sustainable Development Goals).

Archive -

Back to school

Suddha completed the extended school program Plus 2 Science in 2019. She recieved one of our scholarships for that. She then started working as a science teacher at a secondary school. She did that not only because she liked it, but also because she wanted to support her mother financially.

In the spring of 2020, the world changed completely when Covid 19 hit Nepal hard and inexorably. Suddha lost her job and could no longer support herself or her mother. However, she decided not to give up and asked us if we could help her realize her dream. She wanted to go back to school and is now studying for her bachelordegree in computer applications.

We are happy to give her this opportunity. Good luck Suddha.

Archief -

Terug naar school

Suddha

Suddha heeft in 2019 het verlengde school programma Plus 2 Science afgerond. Dat deed ze met een van onze studiebeurzen. Daarna is ze op een middelbare school aan de slag gegaan als science-docent. Ze deed dat niet alleen omdat ze het leuk vond, maar vooral ook omdat ze haar moeder wilde financieel wilde ondersteunen.

In het voorjaar van 2020 werd de wereld compleet op z’n kop gezet toen Covid 19 ook in Nepal hard en onverbiddelijk toesloeg. Suddha verloor haar baan en kon niet langer voor zichzelf en haar moeder zorgen. Ze besloot echter om niet bij de pakken neer te zitten. Ze vroeg ons of wij haar wilden helpen om alsnog haar droom te verwezenlijken. Ze wilde terug naar school en volgt nu de opleiding tot bachelor in computer applications.

We zijn blij dat we haar deze kans kunnen geven. Veel geluk Suddha.

Archief -

Andere sponsor 2020

Sita
Sameer
Sinita

Tot 2020 hebben we hun opleiding betaald; dat is sindsdien ‘overgenomen’ door hun persoonlijke sponsors of ze zijn opgenomen in het sponsorprogramma van de charityschool waar ze op hebben gezeten.
Persoonlijke sponsoren zijn in de meeste gevallen voormalige, buitenlandse vrijwilligers die in het verleden enige tijd in het weeshuis hebben doorgebracht met en bij de kinderen, die de opleiding van hun favoriete kind financieren. Charityscholen bieden scholings/opleidingskansen aan kinderen die op een andere manier nooit goed onderwijs zouden krijgen.

Archief -

Afgestudeerden 2020

Tshering
Lhamu
Ali

Dit jaar zijn drie van onze beursontvangers afgestudeerd: Tshering, Lhamu en Ali. Alledrie zijn ze nu volledig gediplomeerde verpleegkundigen. Zij zijn aan het werk, verdienen hun eigen inkomen en maken hun eigen keuzes.
💪🏼
Wij zijn trots op jullie.

Archive -

Graduates 2020

Tshering
Lhamu
Ali

This year, three of our scholarship recipients graduated: Tshering, Lhamu and Ali. All three are now fully qualified nurses. They are working, earning their own income and making their own choices.
💪🏼
We are proud of you.

Archive -

1 year further education after highschool

Including all required costs: school fees, books, uniforms, lunch, travel costs, room

Archief -

1 jaar vervolgopleiding

Inclusief alle bijkomende verplichte kosten: schoolgeld, boeken, uniformen, lunch, reiskosten, kamer

Archief -

Studiebeurzen

Stichting 4 Smiling Faces helpt jongeren die de kindertehuizen die wij steunen (DRC Nepal en het NWCSS weeshuis) moeten verlaten. Ze moeten deze tehuizen verlaten omdat:

  • ze 18 jaar zijn en daarmee officieel volwassen
  • ze klaar zijn met de middelbare school

Onze hulp bestaat uit een studiebeurs (voor schoolgeld, uniformen, schoenen, boeken, leermaterialen en lunch) en als het nodig is de huur voor een veilige woonplek. We helpen alleen hen die niet kunnen terugvallen op familie (wat normaal is in Nepal) en die geen enkel vangnet hebben dat hen kan ondersteunen op weg naar een zelfstandig leven. Sommige van deze jongeren hebben bovendien een lichamelijke handicap of ziekte en hebben onze steun extra hard nodig.

Ondanks dat Nepal een van de armste landen ter wereld is, is verder leren na de middelbare school niet goedkoop. Zeker in relatie tot de gemiddeld zeer lage lonen. In onze visie is het de enige manier om deze zeer gemotiveerde jongelui verder te helpen.

4 Smiling Faces doet alles om deze jongeren de kans te geven op een beter leven en daarmee gedwongen huwelijken, gedwongen werk en (seksuele) slavernij te voorkomen. Want dat zijn allemaal reële gevaren in Nepal. De enige manier om daaraan te ontkomen is een goede opleiding, zodat de jongeren hun eigen weg gaan, hun eigen keuzes maken en zodoende de cirkel van armoede en wanhoop doorbreken. Dit geldt in het bijzonder voor kinderen met een ziekte of handicap of kinderen die anderszins leven in tegenwind (armoede, verlating/verstoting, verslavingsproblemen etc.)

Ontvangers kunnen geen steun bij ons aanvragen: dankzij goede relaties weten we precies wie hulp nodig heeft. We hebben een systeem waarmee we de voortgang van de ontvangers goed monitoren. Bovendien gaat er geen geld naar de ontvangers en/of hun familie: alle geldzaken worden afgehandeld door onze onvolprezen vrijwilligers met wie wij al jaren werken.

Gezien het feit dat wij wat dit project aangaat zo anoniem mogelijk willen blijven voor de mensen in Nepal – om alle mogelijke smeekbedes die we nooit kunnen honoreren te voorkomen – schrijven wij niet al te veel over deze activiteit. Maar als je op enigerlei wijze bent geïnteresseerd in ons studiebeurzen programma, neem dan vooral contact met ons op.

Over de studiekosten

Een vervolgopleiding na de middelbare school is in Nepal niet goedkoop. Gemiddeld gaat het om circa 2500 euro per jongere per jaar. Het grootste deel daarvan (circa 1450 euro) betreft school/collegegeld voor opleidingen van enige kwaliteit. Daarnaast is er geld nodig voor verplichte schooluniformen en schoeisel (circa 150 euro), boeken en lesmateriaal (circa 150 euro), vervoer (circa 75 euro), verplichte schoollunch (circa 75 euro) en een veilige plek om te leven (circa 600 euro). School/collegegeld en kamerprijzen stijgen sinds de aardbevingen van 2015. Bovendien kunnen jongeren met een handicap niet overal wonen: zo is een kamer op de derde etage niet toegankelijk wanneer je in een rolstoel zit. Liften zijn hier immers een zeldzaamheid.

Waarom doen wij dit? 

Het is heel simpel: als wij hen niet helpen, helpt niemand hen …

Help ons alstublieft hen te helpen!

SDG’s

Met de studiebeurzen werkt 4 Smiling Faces werkt mee aan de realisatie van de SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) van de Verenigde Naties (VN).

Archive -

Graduates 2019

Maya
Suddha

This year, two of our scholarship recipients graduated: Maya and Suddha. Maya has completed the extended school program Plus2 Business Management and now works as a secretary. Suddha has finished Plus2 Business Science and now works as a science teacher in a secondary school. They are working, earning their own income and making their own choices.
💪🏼
We are proud of you.