Doneer nu!
Ons boek

Projecten

Archief -

Gasfornuis

Wanneer?

Oktober 2022

Wat is het probleem?

De DRC-keuken voed al jaren dagelijks 55+ kinderen en hun begeleiders. Het zeer smakelijke en voedzame eten wordt klaargemaakt op een 2pitsfornuis. Na jaren trouwe dienst is dat niet meer te repareren en aan vervanging toe.

Wat is de oplossing?

De oplossing is aanschaf en installatie van een nieuw fornuis met drie pitten en de aanleg van de daarvoor noodzakelijke schoorsteen.

Wat is het resultaat?

Een nieuw, veilig fornuis met een extra pit waardoor er sneller en beter kan worden gekookt voor nog meer mensen.

Archive -

Repairing solar system

When?

July 2022

What is the problem?

In 2018, as one of our first projects in the DRC we installed a solar system for the hot water supply; the children no longer had to take a cold showers. Since then, repairs and maintenance have been carried out, and damage from the 2015 earthquakes was repaired. In 2022 the system no longer functioned properly, the children were taking cold showers again.

What is the solution?

The solution is carrying out major maintenance and repairs.

What is the result?

The solar system is working as it should again and the hot water supply has been restored. No more cold showers. 

Archief -

Zonne-energie systeem

Wanneer?

Juli 2022

Wat is het probleem?

In 2008 hebben we (als een van onze eerste projecten) een zonne-energie systeem aangelegd in de DRC, zodat de kinderen voortaan een warme douche konden nemen. Na de aardbevingen van 2015 hebben we het systeem laten repareren. Anno 2022 zijn enkele van de buizen kapot en daardoor werkt het systeem niet goed meer. De kinderen staan dus weer onder een koude douche.

Wat is de oplossing?

De oplossing is aanbrengen van enkele nieuwe buizen en nog wat kleine reparaties en upgrades.

Wat is het resultaat?

Het resultaat is dat het solar systeem weer werkt zoals het hoort en de kinderen weer een warme douche kunnen nemen.

Archief -

Vochtwerend pleisterwerk

Wanneer?

Juni 2022

Wat is het probleem?

Het pleisterwerk in de kinderkamer van de DRC is verouderd, vervallen, lelijk en onvoldoende. Behalve dat het er niet uitziet en de indruk geeft van gebrek aan zorg, is het ook onveilig: vocht komt door de muren naar binnen. Dat is niet alleen oncomfortabel, maar veroorzaakt ook een slechte atmosfeer met vocht, muffigheid en schimmel. Altijd ongezond, maar zeker als het om kwetsbare kinderen gaat.

Voor het pleisterwerk werd aangebracht zag het er zo uit.

Wat is de oplossing?

De oplossing is het aanbrengen van vochtwerend pleisterwerk aan de binnen- en buitenkant.

Stand van zaken 10 juni 2022
Stand van zaken 18 juni 2022.
Tijdens het drogen van het pleisterwerk wordt de electra geüpdatet en weggewerkt.
Stand van zaken 15 juli; eerste laag schilderwerk.

Wat is het resultaat?

Het nieuwe pleisterwerk zorgt voor verdwijning van het vochtprobleem in de kinderkamers, de muffe lucht, schimmel en bedompte atmosfeer. Een algehele verbetering van het binnenklimaat in de kinderkamers en daar vaart iedereen wel bij.

Archive -

Moisture resistant plasterwork

When?

June 2022

What is the problem?

The plasterwork in the children’s rooms of the DRC is outdated, dilapidated, ugly and inadequate. In addition to looking unsightly and giving the impression of lack of care, it is also unsafe: moisture enters through the walls. This is not only uncomfortable, but also creates a bad atmosphere with damp, musty air and mould. Always unhealthy, but especially when it is a space for vulnerable children.

This is how it looked before the plasterwork was done.

What is the solution?

The solution is to apply moisture-resistant plaster on the inside and out.

State of affairs June 10th 2022
State of affairs June 18th 2022
After drying, everything will be painted.

What is the result?

The new plasterwork removes the moisture problem from the children’s rooms, the stale air, mold and stuffy atmosphere. An overall improvement of the indoor climate in the children’s rooms and from that, everyone benefits.

Archive -

Rooftop veggarden

When?

April/may 2022

What is the problem?

During the corona pandemic, fruits and vegetables in Nepal became increasingly scarce, more expensive and of lower quality. Border closures and other restrictions did not help. Asha and Devendra from the after-school care are not giving up. On the contrary: with everything that was available, they started a vegetable garden on the roof terrace.

The high-altitude vegetable garden was a great success: enough fresh, unsprayed vegetables were grown to provide for the 25 children (and their immediate families). And that was badly needed, because these families are very poor and had/have no reserves; they were completely dependent on aid to survive the pandemic, which they did not receive from the government.

After two years of intensive use, the vegetable garden is due for an upgrade, so that much more yield is generated and thus more children (and their immediate families) can be helped. This saves the recipients a lot of costs and is healthy too.

In addition, the vegetable garden is used to teach the children and their parents to grow vegetables themselves. Even if you have limited space, you can grow some vegetables yourself. #every bit helps.

What is the solution?

Financing various materials needed to take the rooftop vegetable garden to the next level: planting bags; racks for twice the space for growing, potting soil, tools, seeds and plants.

What is the result?

More produce = more healthy vegetables for more children and their immediate families. That is cheaper and above all healthier for the recipients.

Practical education how to grow your own vegetables = paying it forward.

State of affairs april 202
State of affairs mei 2022
Archief -

Dakmoestuin

Wanneer?

April/mei 2022

Wat is het probleem?

Tijdens de corona pandemie werden groenten en fruit in Nepal steeds schaarser, duurder en minder van kwaliteit. Grenssluitingen en andere beperkingen hielpen niet. Asha en Devendra van de buitenschoolse opvang zijn niet bij de pakken neer gaat zitten. In tegendeel: met alles wat voorhanden was zijn zij een moestuin begonnen op het dakterras.

De hooggelegen moestuin werd een groot succes: er werden genoeg verse, onbespoten groenten gekweekt om de 25 kinderen (en hun directe families) te voorzien. En dat was hard nodig, want deze gezinnen zijn straat arm en hadden/hebben geen reserves; ze waren voor het overleven van de pandemie volledig afhankelijk van hulp en die kregen zij niet van overheidswege.

Na twee jaar intensief gebruik, is de moestuin toe aan een upgrade, zodat er veel meer opbrengst wordt gegenereerd en daarmee meer kinderen (en hun directe families) kunnen worden geholpen. Dat bespaart de ontvangers veel kosten en is nog gezond ook.

Daarnaast wordt de moestuin gebruikt om de kinderen en hun ouders te leren om zelf groenten te verbouwen. Ook als je maar beperkt ruimte hebt, kun je een beetje groente zelf verbouwen. #allekleinebeetjeshelpen.

Wat is de oplossing?

Financiering van diverse materialen die nodig zijn om de dakmoestuin naar een hoger plan te trekken: an plantzakken; rekken voor tweemaal zoveel ruimte om te kweken, potgrond, gereedschap, zaden en planten.

Wat is het resultaat?

Meer opbrengst = meer gezonden groenten voor meer kinderen en hun directe familie. Goedkoper en vooral gezonder voor de ontvangers.
Praktijkonderwijs hoe je je eigen groenten kan kweken = paying it forward.

Stand van zaken april 2022
Stand van zaken 12 mei 20221
Stand van zaken 23 juni 2022
Archief -

Wasmachine

Wanneer?

April 2022

Wat is het probleem?

Een huishouden met 13 kinderen en 3 volwassenen leeft al 8 maanden zonder wasmachine. De vorige heeft het na verschillende reparaties uiteindelijk opgegeven. Sindsdien wordt de was met de hand gedaan. Dat kost veel tijd, die je beter aan andere dingen kunt besteden.

Wat is de oplossing?

Aanschaf en plaatsing van een nieuwe wasmachine; hoe groter hoe beter.

Wat is het resultaat?

Schone was, geen handwas meer en veel meer tijd voor andere, meer belangrijkere dingen.

Archive -

Washing machine

When?

April 2022

What is the problem?

A household with 13 children and 3 adults has been living without a washing machine for 8 months. The previous one has finally given up after several repairs. Ever since then, the laundry has been done by hand. That takes a lot of time, which could be better spent on other things.

What is the solution?

Purchase and installation of a new washing machine; the bigger the better.

What is the result?

Clean laundry, no more handwashing and way more time for other, more important things.

Archive -

New beginning

In 2021 we requested special attention for Sabina in our fundraising applications. She is a promising pupil of the after-school program SHCOP. She was eager to continue studying, but her family was unable to finance that. Fortunately, we succeeded in raising sufficient funds and Sabina has now started the extended school program Plus 2 Business Management. Good luck Sabina.

Archief -

Nieuw begin

In 2021 vroegen wij in onze fondsaanvragen speciale aandacht voor Sabina, een veelbelovende pupil van de buitenschoolse opvang SHCOP. Zij kon en wilde dolgraag verder studeren maar haar familie kon dat onmogelijk financieren. Gelukkig zijn wij er in geslaagd om voldoende fondsen te werven en Sabina is inmiddels gestart met het verlengde schoolprogramma Plus 2 Business Management.

Veel succes Sabina.

Archive -

Graduates 2021

Gita
Nisha

This year, two of our scholarship recipients graduated: Gita and Nisha. Gita is now Bachelor of Business Studies and is looking for a job as an accountant. Nischa has finished the extended school program Plus2 Management and is now looking for work as a secretary. The job search is currently difficult – if not impossible – due to Covid 19. In the meantime, both do all kinds of volunteer work.
💪🏼
We are proud of you.

Update at the start of 2022: both ladies are working, earning their own income and making their own choices.

Archief -

Afgestudeerden 2021

Gita
Nisha

Dit jaar zijn twee van onze beursontvangers afgestudeerd: Gita en Nisha. Gita is nu Bachelor of Busines Studies en zoekt een baan als accountant. Nischa is klaar met het verlengde schoolprogramm Plus2 Management en zoekt nu werk als secretaresse. De zoektocht naar werk is op het ogenblik er moeilijk – zo niet onmogelijk – door Covid 19. In de tussentijd doen beiden allerhande vrijwilligerswerk.
💪🏼
Wij zijn trots op jullie.

Update begin 2022: beide dames zijn aan het werk, verdienen hun eigen geld en maken hun eigen keuzes.

Archive -

Christmas dinner

Work done
December 2021

What is the problem?
There was some money left over from previous activities and we wanted to spend it on the children.

What is the solution?
4 Smiling Faces wants to spend the money on ‘something fun’ for the children.

What is het result?
All children and volunteers of the SHCOP enjoyed a festive Christmas dinner with all kinds of extra delicacies.

Archief -

Kerstdiner

Uitgevoerd
December 2021

Wat is het probleem?
Er was nog wat geld over van eerdere activiteiten en dat wilden we graag opmaken door het aan de kinderen te besteden. 

Wat is de oplossing?
4 Smiling Faces wil het geld besteden aan ‘iets leuks’ voor de kinderen.

Wat is het resultaat?
Alle kinderen en vrijwilligers van het SHCOP hebben genoten van een feestelijk Kerstdiner met allerlei extra lekkernijen.