Doneer nu!
Word onze vriend

DRC Nepal

Archief -

Disabled Rehabilitation Center Nepal

Het Disabled Rehabilitation Center Nepal (DRC Nepal) is een tehuis voor 26 kinderen*) met een ziekte en/of een lichamelijke en soms ook verstandelijke beperking en/of levend in afgelegen gebieden zonder voorzieningen. Het tehuis staat in Kathmandu’s buitenwijk Gorkana. Het DRC complex ligt aan de voet van een heuvel en aan de oever van de Bagmati Rivier.

In de DRC wonen kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar. Zeventig procent van de kinderen heeft een lichamelijke beperking of ziekte, ook zijn er enkele met (ook) een verstandelijke beperking. De rest van hen heeft een achtergrond van armoede en/of moeilijke sociale omstandigheden. Integratie is het sleutelwoord.

De DRC is opgericht in 2002. Het is een non-profit, non-governmental humanitaire organisatie die is geregistreerd bij het District Administration Office in Kathmandu, Nepal (Registratie nummer: 856/2000) en is verbonden met de Social Welfare Council en de National Federation of Disabled Nepal.

*) Voor corona waren er 55 kinderen in de DRC; de vermindering van het aantal is door de overheid opgelegd in het kader van de bestrijding van het coronavirus. De verwachting is dat het aantal kinderen in de loop van 2022 verder wordt uitgebreid.

Accommodatie

Dit is wat er is in de DRC…

 • Er zijn 3 toiletten en 2 warme douches (dankzij het zonne-energie systeem dat 4 Smiling Faces heeft gerealiseerd) voor 55 kinderen en vier medewerkers.
 • Er zijn 3 slaapruimten.
 • Op de begane grond is een grote overdekte veranda die tevens zomer en winter dienst doet als klaslokaal, hang plek, tv kijk ruimte.
 • Op de begane grond is ook de oefen- annex studieruimte (gerealiseerd door 4 Smiling Faces).
 • Er is een aangepaste badkamer die veilig is voor gebruik door kinderen met uiteenlopende handicaps (gerealiseerd door 4 Smiling Faces).
 • Er is een aangepaste keuken waar iedereen veilig kan leren koken (gerealiseerd door 4 Smiling Faces).
 • In de slaapruimten is niet genoeg ruimte voor een eigen bed voor iedereen. Dus velen delen een bed, wat overigens heel gewoon is in Nepal.
 • De meeste kinderen hebben een tas of een klein kistje voor privé spulletjes.
 • De DRC is een enkel steens gebouw zonder verwarming.

Filosofie

De filosofie van het centrum is integratie. Door samen te leven leren kinderen met en zonder beperkingen dat iedereen gelijk is. Dat is een noodzakelijke les in Nepal, waar mensen met een beperking vaak niet goed worden behandeld of gesteund.

De kinderen zonder beperkingen in de DRC hebben een moeilijke achtergrond door armoede, sociale omstandigheden (bijvoorbeeld één ouder gezinnen, verwaarlozing, verslaving) of komen uit zeer afgelegen gebieden. Hun families zijn niet in staat om goed voor hen te zorgen. De meeste kinderen gaan eens per jaar naar huis, maar sommigen zijn vanwege hun beperking verstoten door hun familie en in enkele gevallen is de familie onbekend en dus onvindbaar.

Het is opmerkelijk om te zien hoe zelfredzaam de kinderen zijn. Ze kunnen praktisch alles zelf doen en als dat niet gaat, helpen ze elkaar. Zonder te klagen.

Vrije tijd

De DRC-kinderen spenderen hun vrije tijd meestal kletsend, studerend en/of spelend op hun bed, op de veranda, op de speelplaats of een verderop gelegen veld. Prima als het lekker weer is. Maar tijdens de koude winters of natte moessons is het minder leuk om buiten te spelen.

SDG’s

Met onze ondersteuning van de DRC werkt 4 Smiling Faces werkt mee aan de realisatie van de SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) van de Verenigde Naties (VN).

Archive -

Disabled Rehabilitation Center Nepal

The Disabled Rehabilitation Center Nepal (DRC Nepal) is a home for 26 children*) with an illness and/or physical and sometimes intellectual disability and/or living in remote areas without facilities. The home is located in Kathmandu’s suburb of Gorkana at the foot of a hill and on the banks of the Bagmati River.

The DRC Nepal is home to children aged 4 to 17 years. Seventy percent of the children have a physical disability and there are also some with (also) a mental disability. The rest of them have a background of poverty and/or difficult social conditions. Integration is the key.

Established in 2002, the Disabled Rehabilitation Centre Nepal is a non-profit, non-governmental humanitarian organization registered with the District Administration Office in Kathmandu, Nepal (Registration No: 856/2000) and affiliated with the Social Welfare Council and National Federation of Disabled Nepal.

*) Before corona there were 55 children in the DRC; the reduction has been imposed by the government in the context of the fight against the coronavirus. The number of children is expected to increase further in the course of 2022.

Accommodation

This is what there is in the DRC…

 • There are 3 toilets and 2 hot showers (thanks to the solar system 4 Smiling Faces realised) for 55 children and four staff
 • There are 4 sleeping rooms
 • On the ground floor there is a big veranda that also serves as a classroom, hang out space, tv room during summer and winter
 • On the ground floor there is also the excersise/study room (realised by 4 Smiling Faces)
 • There is a fully adapted bathroom that is safe to use for children with all kinds of disabilities (realised by 4 Smiling Faces)
 • There is a fully adapted kitchen where everybody can learn how to cook (realised by 4 Smiling Faces)
 • In the sleeping quarters there is not enough space for separate beds for everyone. So many share, which is common practice in Nepal
 • Most children have a bag or a small box for their personal stuff
 • The DRC Nepal is a single brick building with no heating

Philosophy

The philosophy of the center is integration. Both children with and without physical disabilities learn that all men are equal. This is a necessary lesson to teach in the Nepalese society, where people with disabilities, in general, are not treated/supported well. It is therefore important that both groups live together so they can see and experience this for themselves.

The non-disabled children in the DRC have a difficult background of poverty, social conditions (for example one-parent families, neglect), or come from very remote areas. Their families are not able to take proper care of them. Most children go home once a year, but some children have been disowned by their families because of their disabilities.

It is remarkable to see how self-reliant the children are. They can practically do everything themselves and if that does not work, they help each other. Without complaining.

Leisure time

The DRC children spend most of their free time chatting, studying, and/or playing on their beds, on the veranda, or on a nearby field. That’s fine when the weather is nice. But when it is cold in winter or during the monsoon it is less fun. There is no heating in the DRC.

SDG’s

With our support of the DRC, 4 Smiling Faces contributes to the realization of the United Nations (UN) SDGs (Sustainable Development Goals).