Donate now!
Our book

2016

Archive -

2016 In word & image

Archief -

2016 In woord & beeld

Archief -

Drinkwaterfilter

Wanneer?

November 2016

Wat is het probleem?

Het SHCOP heeft als thuisbasis het huis van de familie Aryal, die vanaf het begin in 2008 onze zeer gewaardeerde ogen en oren zijn in Nepal. Het programma vangt 25+ kansarme kinderen uit de directe omgeving in Jorpati (een buitenwijk van Nepals hoofdstad Kathmandu) op.

Huize Aryal heeft naast een aansluiting op het waterleidingnetwerk een grondwater put/pomp installatie. De levering van drinkwater is op z’n minst twijfelachtig en onbetrouwbaar, vooral in het droge seizoen. Daarom is er dus de grondwater installatie  dat zorgt voor water dat kan worden gebruikt voor non-food toepassingen zoals wassen, douchen en toiletten doorspoelen.

De Aryal put is niet erg diep en staat in het droge seizoen helemaal droog. Dit is een direct gevolg van de aardbevingen van 2015 en de nog immer voortdurende naschokken: vele bronnen zijn sindsdien opgedroogd. Tezamen met de op z’n best onbetrouwbare drinkwaterlevering hebben we dus te maken met een echt waterprobleem. Want niet alleen is de levering twijfelachtig, de kwaliteit laat ook te wensen over. Het water zit vol ijzer en allerlei andere zaken die er niet in thuis horen.

Dit is een probleem voor iedereen, maar helemaal voor een huis waar 5 dagen per week naschoolse opvang wordt geboden aan meer dan 25 kansarme kinderen.

Wat is de oplossing?

De oplossing is om een dubbel waterfilter systeem te installeren. Het is waarschijnlijk een illusie om te denken dat het water na behandeling in het systeem drinkwater kwaliteit heeft, maar zeker is wel dat het veel en veel beter zal zijn dan het was. Na koken is het wel schoon genoeg voor consumptie. Daarom hebben we ook geld gedoneerd waarmee ze flessen drinkwater kunnen kopen.

Archive -

Drinking waterfilter

When?

November 2016

What is the problem?

The Second Home Child Outreach Program is run form the house of the Aryal family, who have been our trusted volunteers from the start in 2008. The program caters to 25+ underprivileged kids from the surrounding neighbourhood in Jorpati, a suburb of Nepal’s capital city Kathmandu.

The Aryal residence has a groundwater well in addition to a connection to the government water supply. The latter is always sketchy and unreliable, especially during the dry season. That is why there is a groundwater well: it supplies water that can be used for non-food activities like washing clothes, shower and toilets.

The well at the residence is only 23 feet deep and runs completely dry in the dry season. That is a direct consequence of the earthquakes and the still continuing aftershocks: many sources have completely dried out. Together with the at best sketchy water delivery from the government, there is a real water problem, because not only is the delivery unreliable, the water quality is horrible. It is full of iron and all kinds of things that should be in there.

This is a problem for anyone, but especially in a residence that provides after school care to 25+ underprivileged kids 6 days a week.

What is the solution?

The solution is to install a double water filtration installation. It is probably an illusion to think that the water will be up to drink water standards, but it will be way, way better than now. The double filtration system will get the water up to a usable standard when it is cooked. That is why we also donated money for bottled drink water.

Archief -

Nieuwe kleren & schoenen

Ter gelegenheid van Dashain (het belangrijkste Hindoe festival van het jaar) (in oktober) krijgen kinderen in Nepal traditiegetrouw nieuwe kleren en schoenen. Het NWCSS weeshuis kan die traditie niet in ere houden, omdat ze daarvoor geen geld hebben. Als niemand helpt, zullen de kinderen daar onder lijden, omdat ze dan de enigen zijn die niets nieuws dragen.

Daarom betalen wij voor nieuwe kleren en schoenen. Niet alleen omdat het traditie is, maar vooral ook omdat ze die echt nodig hebben. Het is lang geleden dat ze iets nieuws kregen om te dragen. Te lang geleden voor opgroeiende kinderen. De kleren en schoenen die ze nu dragen zijn oud, versleten en niet meer gemakkelijk schoon te krijgen.

Archive -

New clothes & shoes

On the occasion of the main Hindu Festival of Dashain (in October) children in Nepal will traditionally get new clothes and shoes. The NWCSS orphanage can’t honour that tradition because there is no money for that. If nobody steps up to the plate, the children will suffer because they will be the only ones with nothing new to wear.

Therefore we will pay for the new clothes and shoes. Not only because of tradition, but mostly because they really need new clothes and shoes. It’s been a long time since they last got anything new to wear. Too long for growing children. The clothes and shoes they wear today are really old and worn and not easily cleaned anymore.

Archief -

Gasflessen

In Nepal kookt men op gas dat in cilinders wordt vervoerd. Het SHCOP biedt dagelijks een soort van buitenschoolse opvang aan (nu nog) 15 kansarme kinderen in Jorpati. Onderdeel van de steun die de kinderen via het programma ontvangen is een goede maaltijd. Om die te bereiden is extra gas nodig. Daarom geven wij Second Home 4 gascilinders, zodat de kinderen verzekerd zijn van een dagelijkse warme maaltijd.

Archive -

Bottled gas

In Nepal everyone uses bottled gas for cooking. The Second Home Child Outreach Program supports (for now) 15 disadvantaged kids from Jorpati on a daily basis. Part of the outreach program is a good meal. Gas is needed to prepare those meals. That is why we support Second Home with 4 big bottles of gas, so the kids get they’re daily warm meal.

Archive -

Canopy & railing

Asha & Devendra Aryal run the Second Home Child Outreach Program in their own house. Therefore the available space is limited. That is why we build a canopy on the terras, so the children can do that, come rain or shine. Also, children need a safe space to play outside. That is why the walls where made safe with extra mailings.

Archief -

Afdak & railing

Asha & Devendra Aryal runnen het SHCOP vanuit hun eigen huis. De ruimte is daardoor beperkt. Daarom bouwen we een afdak op het terras, zodat zij in regen en zonneschijn toch buiten kunnen bewegen.  Bovendien moeten kinderen ook veilig buiten kunnen spelen en zijn de muren van het terras met railings op veilige hoogte gebracht.

Archief -

Ramen & deuren

Tijdens de aardbevingen en sindsdien voortdurende naschokken heeft het DRC gebouw grote schade opgelopen. Deze is sindsdien grotendeels hersteld. Een van de klussen die nog steeds moest gebeuren was de reparatie of vervanging van ramen en deuren: deze zijn kapot, klemmen, sluiten niet goed. Dat is niet veilig, heeft nare gevolgen voor het binnenklimaat (schimmelvorming door vocht) en het ziet er niet goed uit.

De oplossing is om ramen en deuren waar mogelijk te repareren en anders te vervangen. Het doel is om veilig sluitende ramen en deuren te hebben en daardoor een beter binnenklimaat.

Het werk is uitgevoerd is september 2016.

Archive -

Windows & doors

During the 2015 earthquakes and (still ongoing) subsequent aftershocks the DRC-building suffered great structural damage that has since been repaired. One of the things still to be done are repairing/replacing broken doors and windows that have since been broken, jamming and don’t close properly. It is not safe, it has a bad influence on the inside climate (damp and mould) and it doesn’t look good.

The solution is repair if possible and replace if necessary. The aim is to have safe windows and doors that close properly and thus a better inside climate.

The work is done in September 2016.

Archief -

Mensenhandel & seksuele slavernij

Bron: Global Freedom Centre website/Quick facts

Basics

 • Mensenhandel komt voor in de landbouw, mijnbouw, visserij, kledingfabrieken, kinderopvang, schoonmaak, horeca, huishouding, ouderenzorg, industrie, bouwnijverheid, (straat)prostitutie, escort services en bordelen.
 • Slachtoffers van (seksuele) dwangarbeid en mensenhandel zijn mannen, vrouwen, jongens en meisjes.
 • Slachtoffers van dwangarbeid worden vaak geconfronteerd met seksueel geweld.

Cijfers

 • Naar schatting zijn er wereldwijd 20,9-27 miljoen mensen slachtoffer van mensenhandel.
 • Van de 27 miljoen slaven werden er in 2012 slechts 46.570 geïdentificeerd. Dat is minder dan 1%.
 • De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) schat dat van de miljoenen slachtoffers 68% dwangarbeid verrichten, 22% seksueel wordt uitgebuit en 10% door de staat gesanctioneerde dwangarbeid verricht.
 • Hoewel veel mensen slachtoffer zijn van dwangarbeid dan van seksuele uitbuiting zijn 4228 van 4746 veroordeelde mensenhandelaren nauw verbonden aan de sex industrie.
 • De ILO schat dat 55% dwangarbeiders meisjes en vrouwen zijn. In de sex industrie zijn 98% van alle dwangarbeiders vrouwen en meisjes.

Wijze van controle

 • Mensenhandelaars gebruiken mensonterende tactieken om slachtoffers te dwingen tot werken zoals fysiek geweld, maar vaak ook subtiele methoden als psychologische dwang, bedreigingen en regelrechte fraude.
 • Fysiek geweld kan bestaan ​​uit alle vormen van (seksueel) geweld evenals gedwongen drugsgebruik, prikkeldraad, gesloten deuren en andere methoden van opsluiting.
 • Psychologisch geweld heeft bewezen net zo krachtig, zo niet krachtiger te zijn dan fysiek geweld. Mensenhandelaren creëren onzichtbare barrières die de slachtoffers weerhouden van ontsnapping. Denk aan inbeslagname van immigratie en identiteitsdocumenten in combinatie met de dreiging van in gevangenname en deportatie, slachtoffers en hun familieleden worden bedreigd met fysiek geweld en bedreigingen dat familieleden en de omgeving wordt vertelt dat de slachtoffers actief zijn in de prostitutie. Mensenhandelaars spelen mindgames met de slachtoffers door te suggereren dat dwangarbeid strafbaar is waardoor de gang naar de politie wordt afgesneden.
 • Onmenselijke behandeling in combinatie met andere factoren kan de geestelijke kracht van slachtoffers breken. Slachtoffers van mensenhandel lijden op onvoorstelbare wijze onder ondermeer gebrek aan gezondheidszorg, ondervoeding, vernederingen en spot, gevaarlijke werkomstandigheden, onvoldoende kleding, onveilige levensomstandigheden, lange uren, weinig of geen loon ​​en nog veel en veel meer.

Links

Archive -

Human traffacking & sexual slavery

Source: Global Freedom Centre website/Quick facts

Basics

 • Confirmed trafficking cases have occurred in agriculture, mining, fishing, garment factories, child care, cleaning services, hospitality, housekeeping, elder care, manufacturing, construction, street prostitution, escort services, and brothels.
 • Men, women and children are held in forced labor, also referred to as labor trafficking.
 • Men, women, boys and girls are subjected to sex trafficking.
 • Men, women, boys and girls held in forced labor can be subjected to sexual violence.

Numbers

 • Estimates of human trafficking worldwide range from 20.9 to 27 million victims.
 • Of the 27 million enslaved, only 46,570 were identified in 2012 – less than 1%.
 • The International Labour Organisation (ILO) estimates that of the millions of victims 68% are held in forced labor exploitation, 22% in forced sexual exploitation and 10% in state-imposed forced labor.
 • More people are trafficked for labor than commercial sex yet of the 4,746 global criminal convictions of traffickers, 4,228 were sex traffickers.
 • The ILO estimates that women and girls comprise 55% of all those in forced labor and 98% of all those in sex trafficking, whereas men and boys comprise 45% of those in forced labor and 2% of those in sex trafficking.

Methods of control

 • Traffickers use dehumanising tactics to compel service such as physical force, but often more subtle devices like psychological coercion, threats and outright fraud.
 • Physical force can include physical and sexual violence as well as forced drug use, barbed wire, locked doors and other methods of confinement.
 • Psychological coercion has proven to be just as powerful if not more powerful than physical force, creating invisible barriers to a trafficked person’s escape. This includes confiscation of immigration and identification documents coupled with threats of jail and deportation, threats of harm to trafficked persons and their family members, and threats to tell family members and community that the sex trafficked person is in prostitution, which would bring shame. Traffickers play mind games by suggesting that the compelled service violates criminal and immigration laws, making trafficked persons’ think they are criminals and fear law enforcement, effectively blocking law enforcement as a resource.
 • Inhumane treatment, coupled with other factors, can break an individual’s spirit, which reinforces the traffickers’ power over them. Trafficked persons may endure unspeakable hardships such as lack of health care, malnutrition, insults and ridicule, hazardous working conditions, inadequate clothing, unsafe living conditions, long hours, low or no wages and much more.

Links

Archief -

Anders in Nepal

Hoewel er meer is dat ons verbind, zijn er duidelijke verschillen tussen Nepal en onze contreien Soms kom je op internet van die filmpjes tegen die dat beter illustreren dan duizend woorden. Kijk zelf maar…