Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

ALGEMEEN

Hoe/wanneer is de stichting ontstaan?

4 Smiling Faces is opgericht in maart 2009. Het jaar daarvoor ging ik een paar weken vrijwilligerswerk doen in een Nepalees kindertehuis, niet wetende dat dat mijn leven voorgoed zou veranderen. Het heeft mijn leven verrijkt en een geheel nieuwe dimensie gegeven. Het opzetten van de stichting was nooit het plan noch het doel. Het doel was, is en blijft altijd wat het beste is voor de kinderen. De rest is me als het ware overkomen.

De stichting is opgericht om:

 • alle inspanningen te professionaliseren,
 • privé en zakelijk helder te scheiden en
 • het toezicht op de financiën en de besteding ervan verantwoord te regelen.

Waarom ligt de focus van de stichting op Nepal?

Onze focus ligt op Nepal omdat het een van de armste landen is ter wereld waar veel kinderen in tehuizen leven, veel armoede heerst en geen sociaal vangnet is voor mensen die het minder goed hebben getroffen in het leven. Nepal is ook een lang met veel potentie. Met hulp van buiten, kunnen land en volk die potentie waarmaken.

Voor alle kinderen waar wij op focussen, geldt dat hun leven zonder enige twijfel nog een heel stuk moeilijker, dramatischer, ongezonder en vooral onveiliger zou zijn geweest als zij niet het geluk hadden gekend om in een kindertehuis terecht te komen. Want ondanks alle beperkingen van het tehuisleven, wordt er daar in ieder geval naar eer en geweten voor de kinderen gezorgd. Dat is meer dan veel andere kinderen in Nepal kunnen zeggen: veel kinderen wonen op straat of worden thuis verwaarloosd.

Wanneer ik kinderen in een tehuis vraag wat ze het liefst willen, zeggen ze allemaal hetzelfde: ‘bij papa en mama zijn!’. Ongeacht of ze die daadwerkelijk hebben en/of in the picture zijn. Meestal benoemen ze hun medebewoners als hun broers en zussen, om daarmee aan te geven dat ze zich in hun tehuis thuis, veilig en geborgen voelen. “We zijn niet zielig omdat we in tehuis wonen; met zoveel broertjes en zusjes is het juist fijn en gezellig”. Om te werken voor deze tehuizen, beschouw ik als een voorrecht!

Vanwaar de naam 4 Smiling Faces?

Een Engelse naam is gekozen omdat Engels een belangrijke taal is in Nepal en ik wilde dat de kinderen ‘m zouden begrijpen. De lachende gezichten zijn van de kinderen voor wie wij werken. Daar doen we het voor. Overigens is de officiële/statutaire naam van de stichting Helping Hands 4 Smiling Faces, waarbij de helpende handen komen  van ons als rijke westerlingen.

Wat doet de stichting precies?

Smiling Faces verbetert de leefwereld van kinderen in kindertehuizen in Nepal met concrete, kleinschalige projecten waarbij zij centraal staan. De stichting ondersteunt de kinderen ook als ze met 18 jaar die tehuizen moeten verlaten zonder dat ze een vangnet hebben om op terug te vallen. Bij Smiling Faces  komen de kinderen eerst, want met onze hulp komen zij zoveel verder, kunnen zij hun eigen keuzes maken en hun leven zelf vormgeven.

De uit te voeren projecten worden aangedragen door de tehuizen, zodat we goed kunnen aansluiten bij wat er echt nodig is om het leven van de kinderen beter te maken. Coördinatie van de uitvoering ligt bij onze zeer gewaardeerde vrijwilligers met wie we al jaar naar aller tevredenheid werken. Voor meer informatie over onze projecten: http://4smilingfaces.nl/onzeprojecten/

Welke tehuizen ondersteunt de stichting?

Smiling Faces ondersteunt op dit moment 3 tehuizen, 1 buitenschoolse opvang en heeft een eigen studiebeurzen programma:

 • DRC (Disabled Rehabilitation Center), thuis voor 55 kinderen met een ziekte/handicap of door andere omstandigheden levend in tegenwind
 • NWCSS (Nepali Woman and Children Service Society) weeshuis, thuis voor 25 voormalige straatkinderen, vondelingen, verstotenen of door andere omstandigheden levend in tegenwind
 • SHCOP (Second Home Child Outreach Program), een buitenschoolse opvang voor 26 straatarme kinderen uit Jorpati levend in tegenwind; inclusief betaling van hun schoolgeld en bijkomende kosten
 • Hope Foundation, thuis voor 13 voormalige straatkinderen, vondelingen, verstotenen die voorheen lijm verslaafd waren.

Studiebeurzen; op dit moment zijn er 8 studenten in het programma; 7 meiden, 1 jongen

Hoe komt de stichting aan haar inkomsten?

De stichting krijgt haar inkomsten op verschillende manieren;

 • giften en donaties van particulieren
 • sponsoring door bedrijven, zowel met donaties als in natura
 • (vermogens)fondsen
 • ons boek ‘Opgroeien in TEGENWIND, kindkracht uit Nepal’

Hoeveel mensen werken er bij de stichting?

Er zijn geen mensen in dienst van Smiling Faces. Als founder verricht Tjitske Weersma op freelance basis de nodige werkzaamheden voor de stichting. Deze constructie is gekozen, omdat de stichting op deze manier zo min mogelijk financieel risico loopt en maximale sturingsmogelijkheden heeft.

DONEREN

Waar kunnen wij kleiding en/of knuffels voor jullie kinderen afleveren?

4 Smiling Faces neemt geen kleding, knuffels of andere spullen aan voor onze kinderen in Nepal. De belangrijkste reden daarvoor is dat het ontvangen, sorteren, de opslag en vooral het verschepen van de spullen naar Nepal buitengewoon kostbaar is. 4 Smiling Faces heeft daarvoor niet de locatie (we hebben überhaupt geen kantoor), het geld, de mensen en de kennis om dit goed en verantwoord te organiseren. Daar zijn andere organisaties beter in.
Daarnaast willen kinderen in Nepal eigenlijk wat kinderen hier in Nederland ook willen. Ze willen kleren die niet opvallend anders zijn dan die van hun  leeftijdgenoten. Met als enige uitzondering op de regel misschien een voetbalshirtje van Messi of Ronaldo….
Met het oog op de belasting voor het milieu achten wij het ook niet verstandig om meer spullen de wereld over te sturen dan strikt noodzakelijk. In Nepal is genoeg kleding verkrijgbaar, die passend is voor de kinderen. Door e.e.a. daar te kopen stimuleren we bovendien de lokale economie en hebben de kleine kleding verkopers bij wie wij de kleding kopen ook een goede dag.
Dat neemt niet weg dat wij dankbaar zijn voor de spontane aanbiedingen van mensen. Het is dan ook geen kwestie van onwil dat wij zeggen ’nee, bedankt’. De simpele waarheid is dat 4 Smiling Faces vooral is geholpen met donaties, waarmee wij in Nepal zoveel mogelijk kinderen kunnen helpen om daar een mooi leven op te bouwen.
Ik hoop op uw begrip voor onze uitleg.
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u altijd mailen naar hh@4smilingfaces.com

 

TOEKOMST

Wat is de droom, de stip waar de stichting naar streeft/wil bereiken?

De droom van Smiling Faces is om een eigen kinderhuis te beginnen waar we kinderen van kleins af aan een warm en veilig thuis kunnen bieden. Wat voor sommigen zelfs hunforever thuis zal zijn, omdat ze nooit zonder hulp of bescherming kunnen leven. Waar kinderen alle ruimte krijgen om kind te zijn en zich te ontplooien. Waar ze worden gesteund, gestimuleerd en uitgedaagd. Waar we uitgaan van wat zij zelf kunnen en willen. Waar kortom altijd geldt: kinderen komen eerst!

Wanneer wil de stichting haar droom realiseren?

Liever gisteren dan morgen! Realistisch gezien hebben we het over 3 tot 5 jaar. Die tijd is nodig om voldoende geld en kennis bij elkaar te halen om de droom te verwezenlijken.

Wat is er nodig om de droom te verwezenlijken?

Veel!
Denk aan:
– Geld
– Kennis van bouwen in het buitenland, bij voorkeur in Nepal
– Kennis van internationale juridische zaken, bij voorkeur in/over Nepal
– Handjes, om dat velen licht werk maken
– Brainpower, omdat wij niet alles weten en alle hulp kunnen gebruiken
– Netwerkers om deuren te openen

Hoeveel geld is er nodig om de droom te verwezenlijken?

Op dit moment hebben we nog geen concrete begroting omdat er nog zoveel onderzekerheden zijn. Helder is dat we hier praten over tonnen, vermoedelijk 3 tot 5 ton

FINANCIEN

Hoeveel geld gaat er om op de begroting?

Enkele tienduizenden euro’s.

Hoe komt de stichting aan haar geld?

Alle inkomsten zijn afkomstig van familie, vrienden, vrienden van vrienden, werkrelaties en vermogensfondsen, familiestichtingen, kringloopbedrijven, kerkgenootschappen, kloosterordes, abdijen en natuurlijk door verkoop van ons boek ‘Opgroeien in Tegenwind, kindkracht uit Nepal’, dat we samen met de kinderen waarvoor wij werken hebben gewerkt.

Hoe voorzien de tehuizen in hun dagelijkse kosten voor voedsel, elektra etc.?

De tehuizen werven zelf ook fondsen in Nepal. Van die gelden worden dagelijkse kosten voor voedsel, electra etc betaald. Los daarvan krijgen de meeste tehuizen ook regelmatig giften in natura – bijvoorbeeld zaken rijst – omdat het zowel in het  hindoeïsme als boeddhisme gewoonte is om bij speciale gelegenheden als verjaardagen en festivals te geven aan minderbedeelden. Verder zijn er – mede dankzij ons – in de diverse huizen maatregelen getroffen om de kosten zo laag mogelijk te houden. Bijvoorbeeld door aanleg van zonne energie systemen en grondwaterputten.

Schuiven naar boven
Copied!
Copied!